Vrijwilligers

Vrijwilligers

Onze organisatie heeft een aannamebeleid, waarbij wij de regels van het NOC/NSF hanteren. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt uitleg over: onze doelstellingen, onze aanpak en onze manier van omgaan met de doelgroep. Vervolgens is er een proeftijd waarbij zoveel mogelijk verschillende en passende taken gedaan worden. Is de beoordeling positief dan dient de vrijwilliger via de leiding een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Is deze in goede orde ontvangen dan is de vrijwilliger definitief aangenomen.

Het G-zwemmen werkt volledig met vrijwilligers. Dit zijn vaak mensen die op meerdere fronten bezig zijn met mensen uit de doelgroep en die niet specifiek geschoold hoeven te zijn voor het zwemmen.

Het vrijwilligerswerk varieert van het geven van training, het houden van badtoezicht, het doen van de financiële en ledenadministratie, het individueel watervrij maken of aanleren van zwemslagen, het begeleiden van enkele recreatieve zwemmers, het begeleiden bij zwemwedstrijden en kassa-zaken.

Enthousiast geworden bij het lezen hiervan? Neem contact op!

GEDRAGSREGELS VOOR VRIJWILLIGERS

De WGZ hanteert de door NOC*NSF opgestelde gedragsregels voor haar vrijwilligers.

Deze regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie tussen de zwemmer en de begeleider te verkleinen en ze zijn bedoeld als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF:
door

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Mocht grensoverschrijdend gedrag ervaren worden, dan kunnen betrokkenen contact op nemen met een van de twee contactpersonen van onze zwemclub: Joannie Sleegers en/of Jo van Tienoven.

 

Over G-Zwemmen Uden

G-zwemmen Uden is een onderdeel van de Stichting Sport & Recreatie Bijzondere Doelgroepen. Hieronder vallen clubs met diverse sport- en vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking uit de regio van Uden.

De doelstellig is om vanuit het G-zwemmen gezond bewegen te bevorderen, zelfvertrouwen te vergroten, sportprestaties te leveren en een sociaal ontmoetingspunt te zijn voor de deelnemers.

Lees meer